PSYCHOTERAPIA Rodzin

Psychoterapia rodzin to cykl spotkań dla wszystkich osób tworzących rodzinę. Celem spotkań z psychoterapeuta jest poprawa relacji w rodzinie.

System rodzinny to osoby tworzące rodzinę, ich wzajemna komunikacja i relacje. Kiedy jeden element systemu przestaje działać cały system musi na to zareagować. Udział wszystkich osób w terapii jest ważny, gdyż wpływa na zmianę w systemie rodzinnym. W czasie pracy terapeutycznej rodzina może nazwać przyczynę swoich trudności , poznać swoje zasoby, które mogą pomoc w przywróceniu równowagi w systemie. Psychoterapia rodzin pomaga każdej osobie w rodzinie poszerzyć wiedzę o osobie i innych. Rodzicom umożliwia podniesienie swoich kompetencji wychowawczych. Psychoterapia rodzin odbywa się co 2 , 4 tygodnie , trwa 90 min.

zapisz się na konsultację

PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ DLA DOROSŁYCH OFERUJĘ OSOBOM:

  • pogorszenie relacji rodzinnych; brak porozumienia w systemie rodzinnym , bliskie osoby oddalające się od siebie

  • dziecko przeżywa trudności – problemy w nauce, zmiana w zachowaniu, zmiana nastroju przygnębienie, izolacja

  • rodzice mają problemy we wzajemnych relacjach, co ma wpływ na dziecko, może się przejawiać poprzez zaburzenia w zachowaniu nastroju ( np. moczenie nocne, zaburzenie odżywiania, autoagresję)

  • rodzina przeżywa kryzys z którym nie potrafi sobie sama poradzić (śmierć w rodzinie, żałoba, utrata pracy)

  • rodzina doświadcza przewlekłej choroby jednego z członków rodziny, mającej podłoże psychosomatyczne

  • doświadczających dolegliwości psychosomatycznych – przeżywających dolegliwości fizyczne o niewyjaśnionej medycznie przyczynie

  • rodzice utracili kontakt ze swoim dzieckiem, mają trudności wychowawcze

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się co 2, 4 tygodnie i trwają 90 minut.